ജനപ്രിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌

2013, ജനുവരി 20, ഞായറാഴ്‌ച

കവിത

                                                മഴ 

നിറ മേഘം മിഴി പൂട്ടി തെളിനീര്‍ പൊഴിച്ചു 

ഉണരുന്നു മണ്ണില്‍ ഒരു മന്ദ ഹാസം 

ദലമര്‍മ്മരങ്ങള്‍ നിറയെ മുഴങ്ങി 

തനിയെ മറഞ്ഞു പോയി കുളിര്‍ ചന്ദ്രലേഖ 

ഇരുളിന്റെ കൈകള്‍ ഒരുമിച്ച് മൂടി 

ഇടവിട്ട്‌ വീണ്ടും മിന്നല്കൊടി യും 

കുളിരിന്റെ കൈകള്‍ കരയെ തഴുകി 

ഇലകള്‍ പൊഴിഞ്ഞു കിളികള്‍ കരഞ്ഞു 

വിജനമാം വീഥിയില്‍ ജല താണ്ടവവും 

വിരിഞ്ഞൊരാ പൂവിന്റെ വിറയാര്‍ന്ന ദേഹവും 

ചിറകുകള്‍ പൂട്ടിയ ചെറു പൈങ്കിളിയും 

ചിറകിന്റെ കീഴില്‍ ഉറങ്ങുന്ന കുഞ്ഞും 

ഒരു വേള മഴ മാറി മാനം തെളിയാന്‍ 

കൊതികുന്നു വീണ്ടുമീ നന്നുതതാം സന്ധ്യയില്‍ 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

 1. Hello from France
  I am very happy to welcome you!
  Your blog has been accepted in Asia Saudi Arabia n°18 a minute!
  We ask you to follow the blog "Directory"
  Following our blog will gives you twice as many possibilities of visits to your blog!
  Thank you for your understanding.
  On the right side, in the "green list", you will find all the countries and if you click them, you will find the names of blogs from that Country.
  Invite your friends to join us in the "directory"!
  The creation of this new blog "directory" allows a rapprochement between different countries, a knowledge of different cultures and a sharing of different traditions, passions, fashion, paintings, crafts, cooking,
  photography and poetry. So you will be able to find in different countries other people with passions similar to your ones.
  We are fortunate to be on the Blogspot platform that offers the opportunity to speak to the world.
  The more people will join, the more opportunities everyone will have. And yes, I confess, I need people to know this blog!
  You are in some way the Ambassador of this blog in your Country.
  This is not a personal blog, I created it for all to enjoy.
  SO, you also have to make it known to your contacts and friends in your blog domain: the success of this blog depends on all Participants.
  So, during your next comments with your friends, ask them to come in the 'Directory' by writing in your comments:
  *** I am in the directory come join me! ***
  You want this directory to become more important? Help me to make it grow up!
  Your blog is in the list Asia Saudi Arabia n°18 and I hope this list will grow very quickly
  Regards
  Chris
  We ask that you follow our blog and place a badge of your choice on your blog, in order to introduce the "directory" to your friends.
  http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/06/12090603083012502810288938.gif
  http://nsm05.casimages.com/img/2012/03/19/120319072128505749603643.gif
  http://nsm05.casimages.com/img/2012/07/12/12071211040212502810092867.gif
  http://nsm05.casimages.com/img/2012/03/28/120328020518505749640557.gif
  http://nsm05.casimages.com/img/2012/03/15/1203150723211250289584870.png
  http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/21/12092110155912502810343002.gif

  If you want me to know the blog of your friends, send me their urls which allows a special badge in the list of your country
  I see that you know many people in your country, you can try to get them in the directory?
  Please! Actively support the "Directory" by making known to your friends! Thank you! "Unity is strength"
  Not need an invitation to join the Directory. Any person who makes the request is entered
  WE ASK YOU TO FOLLOW OUR BLOG "DIRECTORY"
  New on the site
  Ranking of Countries
  Invite your friends know made ??
  the website to raise your ranking in the Country

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ